کد خبر: ۱۲۴۵۲۵
تاریخ انتشار:۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۵
تقدیردکترپاک فطرت منتخب اول مردم شیرازوزرقان ازاقدامات ریاست سازمان بسیج فرهنگیان
دکتر علیرضا پاک فطرت افزود: در کمیسیون آمــوزش مجلس کــه دوســتان نماینده حضــور دارند نیز مســایل و دغدغه های عزیــزان فرهنگی و اعضــای هیأت های اندیشه ورز را دنبال می کنم و هر جا طرح و لایحه ای که از سوی کمیسیون آموزش مجلس ارائــه گردد و به نفــع آموزش و پرورش باشــد نماینــدگان مجلس قطعا حمایت خواهند کــرد و به آن رأی خواهند داد.
دکتر علیرضا پاک فطرت نماینده اول مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در حاشــیه اجالاسـیه هیأت اندیشه ورز بســیج فرهنگیــان اداره کل آمــوزش و پــرورش فــارس در گفتگو بــا خبرنگار روزنامه تماشا اظهار داشت: نکات خوب و ارزشمندی توسط نخبگان بسیجی حاضر در این نشســت و اجلاسیه که متشکل از افراد صاحب نظر و دلســوز حوزه بسیج و تعلیــم و تربیت بود مطرح گردید که برای خود من هم تازگی داشت. 

تقدیردکترپاک فطرت منتخب اول مردم شیرازوزرقان ازاقدامات ریاست سازمان بسیج فرهنگیان
وی گفت: به این نتیجه رســیده ام که این تشکیلات که اسم زیبایی هم دارد و عنوان آن هم «هیأت اندیشه ورز» است خودش مــی تواند درمباحث مربــوط به معلمان و تغییرات مدیریتی این حوزه؛ ســند تحول بنیادیــن، بیانیــه گام دوم حضــرت آقا، مباحث مربوط به دانــش آموزان و...ورود کند و ما هم در حد توانمان مســایل مطرح شــده در این جلســه را در مجلس دنبال می کنیم. گرچه در کمیســیون مربوطه در زمینه مســایل فنی حوزه راه و شهرسازی و عمران پیگیر اموریم اما در حوزه آموزش و پرورش هم در بحث نوسازی مدارس و اســتحکام بناهای آموزشی هم پیگیری و هم نظارت خواهیم داشت. 
* از تلاشهای دکتر جــوکار رئیس سازمان بسیج فرهنگیان فارس و هیأت اندیشــه ورز و اســتان تقدیر و تشکر مینمایم
دکتر علیرضا پاک فطرت افزود: در کمیسیون آمــوزش مجلس کــه دوســتان نماینده حضــور دارند نیز مســایل و دغدغه های عزیــزان فرهنگی و اعضــای هیأت های اندیشه ورز را دنبال می کنم و هر جا طرح و لایحه ای که از سوی کمیسیون آموزش مجلس ارائــه گردد و به نفــع آموزش و پرورش باشــد نماینــدگان مجلس قطعا حمایت خواهند کــرد و به آن رأی خواهند داد. 
نماینده اول مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم شــورای اسلــامی خاطر نشان کرد: من مطمئن هســتم که در این دوره از مجلــس اقداماتی به نفع مجموعه های زحمتکش و اقشار مفید جامعه مثل آموزش و پرورش انجام خواهد شد و در همین جا از مدیر پیگیر مســایل آموزش و پرورش یعنی مســئول هیأت اندیشــه ورز و دکتر جوکار رئیس سازمان بســیج فرهنگیان اســتان فارس که تلاش بسیاری در زمینه کاری کرده و می نمایند تقدیر و تشکر می نمایم.
منتخب اول مردم شیراز و زرقان در مجلس شــورای اســامی در پایان یادآور شد: خوشــبختانه برابر گزارش ها و مستندات موجود، هیأت اندیشه ورز بسیج فرهنگیان فارس در سطح کشــور به عنوان هیأتی نمونه در سطح ملی مطرح است و طرح های نو و خوبــی را در زمینه مســايل علمی آموزشی و فرهنگی دارد که امیدواریم این طرح و برنامه های حوزه بسیج فرهنگیان فارس و هیأت اندیشــه ورز استان هر چه سریع تر به نتیجه و سامان الزم برسد.