دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
berooz
۰۷:۳۳:۱۶
آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
خنده تلخ به طبقه متوسط شهری!
نگاهی به فیلم «ساعت 5 عصر»
boletخنده تلخ به طبقه متوسط شهری!
یمن عقیق یلدای مقاومت
گزارش تحلیلی از قیام مردم یمن به مناسبت گذشت بیش از 850 روز از مداخله نظامی عربستان در یمن
boletیمن عقیق یلدای مقاومت
کد خبر: ۱۱۰۸۵۵
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه مرودشت درجمع کارکنان بیان کرد.
درتاریخ سه شنبه96/07/04مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه مرودشت درجمع کارکنان مطالب مبسوطی درباره ی فلسفه اشک وعزاداری باموضوع اشک جریان ساز واشک جریان سوز بیان کرد.
درتاریخ سه شنبه96/07/04مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه مرودشت درجمع کارکنان مطالب مبسوطی درباره ی فلسفه اشک وعزاداری باموضوع اشک جریان ساز واشک جریان سوز بیان کرد.
حاج آقاتقدسی بیان کرد:یکی ازمواردی که باعث سنخیت ما باامام حسین میشودموضوع اشک است واین اشک پلی است که مارابامحبت اهل بیت (س) گره میزند.کسی که برامام حسین(ع) گریه میکندهنگام مرگ عزرائیل ازمادربه اومهربان تراست. وعیارهرکسی درایمان با اشک برامام حسین(ع) ارتباط دارد ویکی ازمسائلی که باعث میشوداین اشک خشک شودوجودگناه درزندگی انسان است یکی ازعلما به نام آیت الله ایازی میفرمودند:هروقت به ذهنم دستورگناهی صادرمیشوددقت میکنک که امروزچه لقمه ایی خورده ام زیرالقمه حرام باعث ایجادگناه درزندگی میشود.
مردم کوفه زمانیکه پیام امام حسین (ع) را ازمسلم شنیدندگریه میکردندوعکس العمل آنهافقط اشک بودواقدام عملی برای حمایت از مسلم وامام حسین (ع) انجام ندادند.و بزرگان کوفه در روزعاشوراوقتی مضلومیت امام حسین (ع) رادیدندگریه میکردند وباهم دعامیکردند که خدایاتوبه دادحسین برس واقدام آنهاصرفاهمین اشک ودعابودکه این اشک ودعا به کارنمی آیدوامروزنیزوجودمقدسه امام زمان(عج) علاوه براشک ودعا کارواقدام عملی ودرمیدان بودن را ازما میخواهد.
درمجموع چهارنوع اشک وجوددارد1-اشک شوق :که بعضی با شنیدن حقایق اسلام اشک میریختند.(سوره مائده آیه 83)
2-اشک حزن وحسرت:که عده ایی وقتی شرایط جهاد فراهم نمیشدگریه میکردند.
3-اشک خوف:مانندانسان های گنهکارکه ازخوف خدامیگریند.
4-اشک دروغین :مانندفرزندان یعقوب که باچشم گریان آمدند وبه دروغ گفتند:که برادرمان یوسف راگرگ درید.
پس اشکی خوب است که همراه باعمل درراه خداباشد،ومارادرهمه ابعادرشد دهد.

اشک جریان ساز و اشک جریان سوز

اشک جریان ساز و اشک جریان سوز

اشک جریان ساز و اشک جریان سوز

اشک جریان ساز و اشک جریان سوز

اشک جریان ساز و اشک جریان سوز
نام:
ایمیل:
* نظر: