آخرین اخبار
یادداشت و گفتگو
حوادث تیر ماه یک قلم از هزاران جنایات ضد بشری آمریکا است.
سرهنگ هاشمی بیان، جانشین سپاه سپیدان:
boletحوادث تیر ماه یک قلم از هزاران جنایات ضد بشری آمریکا است.
مسعود انصاری
در گفت و گوی اختصاصی با جانشین سپاه سپیدان
ریشه یابی ناآرامی اخیر؛
boletدر گفت و گوی اختصاصی با جانشین سپاه سپیدان
مسعود انصاری
یکی از نیازهای کنونی ما وحدت بین مردم است
سرهنگ رستمی به تنویر گفت:
boletیکی از نیازهای کنونی ما وحدت بین مردم است
مسعود انصاری
کد خبر: ۱۱۵۵۱۰
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۱۶
جانشین فرمانده سپاه سپیدان:
سرهنگ هاشمی بیان گفت: نظام جمهوری اسلامی با قدرت سخت و نرم و با تدابیر امامین انقلاب، پیام مقاومت و استکبارستیزی را به دنیا مخابره کرده است.
به گزارش روابط عمومی سپاه سپیدان؛ و در ایام خجسته دهه فجر، سرهنگ پاسدار سید مسعود هاشمی بیان جانشین فرمانده سپاه سپیدان در برنامه فجر فاطمی در جمع مردم شهرک شهداء به تبیین، تحلیل، علل دوام، قدرت و استمرار انقلاب اسلامی پرداخت.

هاشمی بیان گفت: مراکزمطالعاتی غرب رسمااعلام کرده اندامروزانقلاب اسلامی به بلوغ سیاسی رسیده است وبرکشورهای پیرامون خوداثرکرده است.انقلاب اسلامی منطقه ی غرب آسیارافراگرفته است .مهارانقلاب اسلامی دربیرون ازمرزهاممکن نیست.
نظام جمهوری اسلامی باقدرت سخت ونرم وباتدابیرامامین انقلاب پیام مقاومت واستکبارستیزی رابه دنیامخابره کرد پیام انقلاب امروزمرزدلهای امتهای آزاده رادرنوردیده است امواج انقلاب به دنیامخابره شده است.
قبل ازپیروزی انقلاب هیچ جای دنیاجرات نداشتند پرچم امریکاراآتش بزننداماباپیروزی انقلاب ابهت امریکاشکسته شدقدرت پوشالی اوفروریخت وشعارسلطه ستیزی دردنیاطنین اندازشده است.امروزملتهای دنیاباالگوبرداری ازمدل انقلاب اسلامی برای رسیدن به عزت واستقلال خودورهایی ازسرسپردگی راه مبارزه باامریکارادرپیش گرفته اند.امریکادرصددایجادنظم نوین جهانی است بدنبال فضای یکجانبه گرایی وسیری ناپذیری است.بدنبال تجزیه ی کشورهای ترکیه.ایران .عراق.وسوریه است.تاباتبدیل نمودن آنهابه کشورهای کوچک وزیردست آنهارادرهاضمه ی خودهضم کند.اماماباقدرت ایمان ونفوذانقلاب اسلامی وگسترش عمق استراتژیک خودتوانستیم تحولات منطقه رادرکشورهای عراق وسوریه  بنفع جهان اسلام رقم بزنیم.هرجاحضورپیداکردیم امریکایی هاوعوامل آنهارادرسوریه وعزاق شکست دادیم به همین خاطریکی ازمشاورین امنیت ملی امریکارسمااعلام کردامپراطوری ایران درحال ظهوراست.
ماامروزدرحال شگل دهی یک نظم جدیداسلامی درجهان هستیم درحال طراحی یک مدل اسلامی جهانی برپایه مقاومت برای ایجاد تمدن اسلامی هستیم بهمین خاطردشمن نمیتواندجلوی صدورگفتمان سلطه ستیزی رابگیردلذاامیددشمن مهارانقلاب ازدرون است.اساسی ترین راهبرددشمن درقدم اول دلسردکردن مردم .ناامیدکردن ومایوس کردن مردم ازمسولین است.قدم دوم ترویج بی اعتماد ی مردم به  نظام جمهوری اسلامی است .دشمن درصددمخدوش نمودن اعتماد عمومی مردم نسبت به انقلاب است تلاش میکندکه انقلاب اسلامی راناکارامدجلوه دهندوبارمشکلات معیشتی واقتصادی رابه نوع حکومت گره بزند.سوم مانع پیشرفت ایران درعرصه های علمی.فرهنگی.اقتصادی ونظامی شود

نام:
ایمیل:
* نظر: