آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۳۶۵۷
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
تعطیل شدن ادارات و ارگانها و حتی بانک ها در روز پنج شنبه های هفته درفارس آثاروبرکات فراوان روحی، روانی،اجتماعی وفرهنگی والبته اقتصادی برای مردم این سرزمین خواهدداشت.   از دید وبازدید ورونق سفرکه بگذریم،تقویت نهادمقدس و مبارک خانه ورسیدگی به امور شخصی کارکنان دولت و پرداختن به مسائل همسرو فرزندان وایجادفرصت مطالعه وتفریح و گشت و گذاردرطبیعت ورونق گردشگری کرونازده این سامان ازجمله این آثارو برکات است.امیدوارم استاندار محترم ودیگرمدیران استانی باارائه سازو کارهای لازم برای پایین نیامدن راندمان کاری دستگاه های دولتی درطول روزهای هفته وکم وزیادکردن ساعات کاری ادارات به این خواسته عمومی وومطالبه مردمی پاسخ مثبت دهند وپنج شنبه هادرشهرشیراز واستان فارس تعطیل گردد تا شایدبازاروکسب وکارمردم رونقی بیشتربه خودگیرد. جلوگیری ازاتلاف انرژی در ادارات وکاهش بار ترافیکی وهمچنین حمایت از برخی اقشاروصنوفی که درروزهای پنج شنبه وجمعه مشتریان خاص خود رادارندوامکان نظارت ورسید گی بهترو بیشتربر بازارو فعالیتهای اقتصادی ازسوی مجریان وناظران قانون ازجمله نتایج مثبت تعطیلی پنج شنبه هادر فارس خواهد بود که به محض تصویب نهایی و تحقق آن به عیان وآشکاراشاهدبروز و تبلوراین آثار خواهیم بود. در ادارات فارس شاهددرخواست مرخصی های روزانه ویاچند ساعته کارکنان ادارات  درروز پنج شنبه ها برای انجام امور بانکی وپرداخت اقساط معوقه ویاتعمیرات منزل واتومبیل و حضوردرکلاسهای درس دانشگا هها و...هستیم وچه بسیار از مراجعانی که کیلومترها طی میکنندتاخودرابه ادارات برسانند اماناباورانه متوجه عدم حضور برخی از کار کنان اداری خصوصا در مرکزشهرستان یعنی ادارات شیرازدرآخرین روزاداری هفته یعنی پنج شنبه ها میشوند. برخی کارکنان برای سرکشی از پدر ومادر پیروبیماریاسرکشی ازاموال واملاک خوددر شهرهای مختلف نیازبه جابه جایی وحمل ونقل وآمد وشددردوروزآخرهفته دارندو برخی بدنبال دواو درمان خودوعده ای هم منتظر رسیدن پنج شنبه و جمعه ای نوجهت انجام امورتفریحی خودو خانواده اند. بااین اوصاف وبه منظور انجام امورگردشگری فارس وشیراز،تعطیلی پنج شنبه ها،نه تنهایک نظرو پیشنهادبلکه یک ضرورت فوری وحیاتی برای بیشتر مردم استان پهناور وپر جمعیت والبته موثرفارس است.
سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی 
روزنامه نگار

نام:
ایمیل:
* نظر: