آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۳۶۶۸
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷

سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی 
روزنامه نگار

فارسیان درخانه ملت هجده نماینده دارند. اینان اگر همتی کنندواراده ای از خودنشان دهند استان فارس درجایگاه رفیع ومنیع خودقرارخواهدگرفت. مردم شریف ومتدین والبته مومن وصبورفارس ماموریت خود را با حضور در انتخابات وانتخاب این هجده نفرانجام داده اند و اکنون نوبت انتخاب شده هاست تابتوانندرایی راکه انتخاب کنندگان به آنها داده اند پاس داشته وبه نوعی اعتماد آنان راجلب نمایند. خوشبختانه درشیرازوفارس وخصوصا فارسیان مقیم تهران چهره های خدوم ومدیران لایق فراوانند ویکی ازکارهاواقدامات شایسته ای که نمایندگان فارس و خصوص چهارنماینده شیرازدر این دوره از مجلس بایدبه صورت جدی دنبال نمایند نوعی مطالبه گری فارغ ازهر گونه احساس وهیجان وشعارو حرف است وآن جادادن نیرو های توانمندوکارآمد و جسوراز مدیران استان فارسی دربدنه دستگاه های مهم دولتی و وزارتخانه های مختلف و سازمانهای ملی است. اگر درنهادریاست جمهوری وقوای دیگرافرادشاخصی از فارس وشیرازحضورداشته باشندامور فارس باکمک نمایندگانش بهترو بیشتردنبال شده وبایک اشاره نمایندگان؛استان فارس برخوردار ازبسیاری امکانات وامتیازات ازقبل نداشته گردیده وبه این شیوه،محرومیت زدایی از این دیارمهم ووسیع وپرجمعیت رخت برخواهدبست. بعنوان یک شهروند ساکن درشیرازو استان فارس از وکلای مردم این استان درمجلس یازدهم میخواهم پرچم مطالبه‌گری شیرازوفارس را بالاترازهرزمان دیگری بالانگه دارند. رهبرانقلاب هم اخیرادردیدار با تشکلهای دانشجویی؛ مطالبه‌گری راامری مهم ولازم دانسته و فرموده اندکه مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض وتأکیدبررفع مشکلات ونقایص موجوداست اما تاکید هم نموده اندکه باید نحوه بیان و ارائه مطالبات به گونه‌ای نباشد که اعتراض به عملکردنظام درسالهای گذشته تلقی شود. مطالبه گری علمی وآگاهانه نمایندگان این دوره از مجلس هرگزبه معنی انتقاداز گذشته عملکردی مسئو لان نبوده ونیست امابایدقبول کنیم که مردم فهیم وروشنفکرفارس در پس ازچهاردهه ازانقلاب هنوزبه جایگاه واقعیشان دست نیافته ومافارسیان باآن همه سوابق درخشان علمی و خدماتی و حضوردرصحنه های گوناگون نظام وانقلاب به حقمان نرسیده ایم و مطالبا تمان درطی سالهای اخیر همچنان برزمین مانده است. اکنون فرصت بسیار مهمی پیش آمده تابتوانیم این حق قانونی وطبیعی که جذب اعتبارات ورونق بخشیدن به کاروتولیدورفع مشکلات از واحد های صنعتی وراه اندازی چرخ کارخانجات تعطیل شده و کاهش نرخ بیکاری واصلاح ساختارهای مدیریتی بر جای مانده ازگذشته هاو توجه به نسل جوان و...است، برسیم. هماهنگی بین نمایندگان فارس بامدیریت ارشداستان وجامعه روحانیت و خصوصا امام جمعه مرکز استان ونخبگان علمی و دانشگاهی وخصوصا فرمانداران و اعضای شوراهای اسلامی شهروروستاونمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان وبهره مندی مجموعه مدیران ارشد استان ونمایندگان فارس در مجلس از توان فکری جوانان متخصص وانقلابی وتجارب نمایندگان ادوار گذشته فارس درمجلس ومدیران پیشین فارس وخصوصافارسیان مقیم مرکز و ... میتواندفارس رابه جایگاه رفیع خوددرزمینه های علم و فناوری،مدیریت واقتصاد، کشاورزی و... برساند به شرطی که منیت هاکنارگذاشته شده وفارغ ازهرگونه سلایق فکری و سیاسی تنهاوتنهاباهمدلی و همفکری همه دلسوزان شیرازو فارس ارتقای همه جانبه این سرزمین پرجمعیت وحاصلخیزو برخوردارازمنابع مهم ملی و ذخائر فراوان انسانی مدنظر باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر: