آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۳۷۸۷
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۴
دردیداررییس مرکزفضای مجازی سپاه فجربارییس سازمان بسیج فرهنگیا ن فارس مطرح شد:
نسل امروز و فردایمان راباواقعیات روزجامعه آشناسازیم | آموزش و پرورش ارگانی وسیع ،مهم و تاثیر گذار در حوزه های مختلف است | تشکیل گردانهای سایبری(فضای مجازی) دربین اقشار مختلف | برگزاری دوره های ضمن خدمت سوادرسانه برای معلمان دراموزش وپرورش ازاولویت های ماست | هنوزهم بهترین وبرجسته ترین نیروهای مملکت دربین معلمانند
در دیدار دکترناصرجوکار رییس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه فجرفارس وسرهنگ پاسدارمحمدجعفردوستداررییس سازمان فضای مجازی سپاه فجراستان فارس برایجاد یک تفاهم نامه آموزشی برای فراگیری سوادر سانه توسط معلمان استان تاکیدشد. دراین جلسه که با حضور تعدادی ازکارشناسان وفعالان فضای مجازی برگزارگردید؛ نسبت به اهمیت رصد فضای مجازی وشبکه های اجتماعی وبررسی مزایاواشکالات آن بحث وتبادل نظر شد. رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس باقدردانی از حضورفعالانه برادران سپاه درزمینه پرداختن به مسائل فضای مجازی واهتمام آنان برای روشنگری مسائل گوناگون وتبیین اصول مهم ومواضع اساسی نظام اسلامی بویژه دربین نسل جوان واقشار کار مندان اظهار داشت:اعتقادبنده براین است که فرد فعال دراین وادی یعنی مطلع ازشبکه های اجتماعی وفعال درفضای مجازی خصوصا دربین اقشارکارمندی و معلمان فرهیخته بایدموقعیت شناس واقلیم شناس ومطلع ازکم وکیف این فضاباشد.معلم ماباید فردی به روزوکارآمد، مطالبه گروپاسخگوی نیاز جوانان وپرسشهای پیش روی آنان خصوصا پاسخگوی شبهات دانش اموزان وفراگیرانی باشدکه درسر کلاس درس ومدرسه باانان درارتباط است.

برگزاری دوره های فراگیری سوادرسانه ای برای معلمان فارس

*نسل امروز و فردایمان راباواقعیات روزجامعه آشناسازیم

جوکار گفت:محیط آموزش وپرورش محیطی امن ومقدس وارام است و دراین فضاکه تعلیم وتربیت ایرانی ،اسلامی اتفاق می افتاد باید حداکثر بهره برداری ازامکانات واستعدادهارابه نفع کشورونظام اسلامی نمودو ماوظیفه داریم نسل امروزوفردایمان راباواقعیات روزجامعه آشنا سازیم .وی افزود:امروز دغدغه همه دلسوزان جامعه وازجمله مقام معظم رهبری، جوانان واینده نظام اسلامیست که قراراست توسط همین قشر شریف و دانش اموزان بعنوان اینده سازان نظام اسلامی ساخته واداره شود .سازمان بسیج فرهنگیان سپاه فجرفارس تمام قدوباهمه امکانات خود اماده ارائه همه نوع خدمات علمی و اموزشی وفرهنگی وعقیدتی به همکاران فرهنگی ومعلمان عزیزی است که دغدغه مندندوخودرابه نوعی در برابر کشور مسئول ومتعهدمیدانند. رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس درادامه یادآورشد:به حول وقوه الهی وباکمک عزیزانمان دربخش فضای مجازی سپاه فجرفارس ازخردادماه استارت برگزاری دوره های اموزشی فضای مجازی واموزش سوادرسانه به معلمان فارس زده میشود وکانونهای بسیج استان خصوصاکانونهای بسیج نواحی شیراز دراین زمینه توجیه شده وبرنامه ریزی های لازم راانجام وهماهنگی جهت نام نویسی ازمتقاضیان دوره های ضمن خدمت فرهنگیان درحیطه اموزش های مجازی وسوادرسانه ای راانجام خواهند داد. این مقام مسئول درسپاه فجرفارس تاکیدکرد:همه تلاش مابراین است که دوره های اموزش سواد رسانه ازکیفیت مطلوب برخوردارباشدتابتواندرضایت خاطر عزیزان همکار رافراهم اوردولذادرگزینش استادان مربوطه وجذابیت دوره هانیزدقت نظرکافی بعمل خواهد آمد. این تحلیلگر و پژوهشگرمسائل فرهنگی و اجتماعی کشورخاطرنشان کرد:ازتمامی مسئولان کانونهای بسیج فرهنگیان سراسر استان مستقردرادارات آموزش وپرورش نواحی شهرستانها و مناطق فارس میخواهم هرچه سریعتر یک نفراز بسیجیان صاحب فکرو اندیشه ودست به قلم، متعهدو فعال درفضای مجازی رابه سازمان بسیج استان معرفی کرده وبرای وی ابلاغ مسئولیت فضای مجازی کانون مربوطه صادر نماید تا با عشق وعلاقه و صرف وقت نسبت به فعالیت سالم ومستمردراین زمینه اقدام وبرنامه ریزی های لازم برای اموزشهای مختلف درزمینه سوادرسانه وآموزش دوره های فضای مجازی راانجام دهد.

*آموزش و پرورش ارگانی وسیع ،مهم و تاثیر گذار در حوزه های مختلف است

رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس همچنین گفت:خوشبختانه مسئولان آموزش وپرورش فارس وشخص دکتراسماعیلی مدیرکل آموزش وپرورش استان همکاری وهمراهی لازم بابرنامه های بسیج وخصوصابسیج دانش آموزی وبسیج فرهنگیان راداشته اندوبسترهای لازم برای ایجاد یک نهضت رسانه ای پاک وشفاف بین اقشار عزیز فرهنگیان ودانش آموزان فراهم است ومن درهمین جالازم میدانم ازاهتمام همه برادران عزیزفرهنگی شاغل در بخش های مختلف اداره کل ونواحی شیراز و دیگر شهرستان ها و مناطق که تعامل خوبی رابامجموعه های مختلف بسیج استان بویژه بسیج فرهنگیان فارس برقرارنموده اند صمیمانه تشکرنمایم.این فعال فرهنگی درپایان اظهارداشت: آموزش وپرورش ارگانی وسیع ومهم و تاثیر گذار در حوزه های مختلف است که مابایداز ظرفیت های پیش روی آن خصوصاازبهره علمی معلمان وصاحب نظران تربیتی استفاده کنیم. دراین ارگان انجمن اولیاومربیان ادارات ومدارس وبسیاری دیگرازواحدهای اداری بویژه سازمان دانش آموزی وواحدهای فناوری،پژوهش،امورتربیتی وفرهنگی وهنری،امور بانوان و... میتوانندبعنوان یاران و بازوان مادر اجرای طرح هاوبرنامه های پیش رویمان باشندومانیزهمه همت خودرابرای اجرای سیاست ها و برنامه های ازپیش تعریف شده دوسندمهم نظام اسلامی که یکی سندتحول بنیادین اموزش وپرورش ودیگری بیانیه گام دوم انقلاب صادرشده ازسوی حضرت آقاست رامصروف داریم وامید واریم تا بایاری خداوند متعال وهمراهی وهمکاری همه عزیزان وهمکار انمان در بخشهای مختلف بتوانیم اقداما تی راکه مرضی رضای الهی و کمکی در جهت ارتقای فکری وبصیرت افزایی همکارانمان باشدانجام دهیم.

 *تشکیل گردانهای سایبری(فضای مجازی) دربین اقشار مختلف

درادامه این دیدار و گفتگو سرهنگ پاسدارمحمدجعفر دوستدار رییس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس با تقدیر از دکتر جو کار رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس که به این  جلسه دعوت وحضور یافته بود اظهار داشت: باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله درخصوص رصدفضای مجازی وتهیه خوراک سالم وتولیدمحتوای مورد نیاز برای مقابله بامکرو حیله دشمن درفضای مجازی لازم است که دراین زمینه باعلم وآگاهی لازم ورودی جدی ومسئولانه داشت وفضای کاروهمدلی وهمراهی وفعالیت همه علاقه مندان به همراهی دراین حوزه رافراهم آورد.درهمین راستا ضمن رایزنی وشورومشورت وترتیب جلسه بافعالان فضای مجازی درهر ارگانی امادگی های خودرابرای اجرای طرح هاوبرنامه های خودوتوسعه هرچه بیشترفعالیت های مرتبط بامطالبه رهبری ودلسوزان نظام اسلامی یعنی فضای مجازی اعلام داشته ومنتظرهمکاری های بیش ازپیش مدیران دستگاههای اجرایی استان فارس وکلان شهر شیرازدراین خصوص هستیم.

*برگزاری دوره های ضمن خدمت سوادرسانه برای معلمان دراموزش وپرورش ازاولویت های ماست

 دوستدارگفت:درسازمان فضای مجازی سپاه فجرفارس برنامه ریزی هایی هم برای ایجادتفاهم نامه های همکاری بین دستگاهها وماوهم برای اموزش دوره های مختلف فضای مجازی وسوادرسانه انجام شده یادرحال انجام است که عقدتفاهم نامه های همکاری بویژه درزمینه های اموزشی و برگزاری دوره های ضمن خدمت سوادرسانه برای معلمان دراموزش و پرورش ازاولویت های ماست. این مقام مسئول درسپاه فجرفارس افزود: خوشبختانه تعامل خوبی بین آموزش وپرورش فارس ونواحی دراجرای برنامه هاوماموریت های پیش روی بسیج وسپاه وجودداردوبنده بعنوان خادم کوچک مردم ازسعی واهتمام ولطف ومحبت همه عزیزان شاغل در بخش های مختلف اموزش وپرورش فارس به جهت همراهی هاوهمکاری های ارزنده اشان تقدیروتشکرنموده وامیدوارم که این همکاری هاتداوم یابد. مسئول فضای مجازی سپاه فجرفارس تاکیدکرد:تمام سعی وبنای ما براین است که دراموزش های سوادرسانه ودوره های روشنگری وبصیرت افزایی معلمان درزمینه شناخت فضای مجازی ونحوه ورود بهتر موثر تر در شبکه های اجتماعی کمترین مزاحمت ها را برای عزیزان فرهنگی داشته باشیم تاانان بعنوان سفیران هدایت جامعه بتوانند این اموزشهارابه نسل نویعنی جوانان وخصوصادانش اموزان وخانواده هایشان اموزش داده ومنتقل نمایند.سرهنگ پاسدارجعفر دوستدارخاطر نشان کرد:ازجناب دکتر جوکار ریاست محترم سازمان بسیج فرهنگیان سپاه فجرفارس که فردی اندیشمندودارای بیانی رساوقلمی شیواهستند و از زمان حضورشان دراین سمت منشاخیرات واثرات فراوانی بوده اند،میخواهم تابابخشنامه به کانونهای بسیج فرهنگیان سراسر استان نسبت به شناسایی ومعرفی همکاران فرهنگی فعال درفضای مجازی وعلاقه مندبه همکاری دراین حوزه هااقدام کنندوکارشناسان ماهم دراین زمینه یعنی اموزش های تخصصی وبرپایی دوره های ازمبتدی تاعالی درزمینه فضای مجازی وشناخت معلمان ازشبکه های اجتماعی فعال درداخل وخارج از کشور همه گونه همراهی وهمکاری را خواهند داشت. 

*هنوزهم بهترین وبرجسته ترین نیروهای مملکت دربین معلمانند

وی تاکیدکرد:بایدبرای هرمجموعه فعال دراموزش وپرورش اعم از معلمان ودانش اموزان یاکادراداری و اولیای گرامی درزمینه فضای مجازی برنامه ومحتوای لازم داشت حتی برای رانندگان سرویس مدارس ودراین زمینه سازمان دانش اموزی و مربیان پرورشی مدارس، مسئولان انجمن اولیا ومربیان ومدرسان اموزش خانواده می توانند ما را یاری کنند. من شخصا معتقدم هنوزهم بهترین وبرجسته ترین نیروهای مملکت دربین معلمانند و قطعا اگر این قشردیده شوندیانظام اموزشی ماپویاو بالنده شود کشوراز هرجهت بیمه شده و مشکلی نخواهیم داشت. لذاباید برروی آموزش و پرورش کشورمان حساس بوده ودراین زمینه بی تفاوت نباشیم. رییس سازمان فضای مجازی سپاه فجرفارس گفت: استان فارس و شهر شیراز باید درزمینه برتری رسانه ای واموزشهای مجازی بعنوان استان وشهرالگو وپیشرودرسطح ملی معرفی گرددوتحقق این ایده وآرزوجزبا برنامه ریزی وسعی وتلاش خالصانه وجهادی امکان پذیرنیست.به دنبال تشکیل گردان های سایبری دراقشارمختلف وقشرشریف فرهنگیانیم تااز طریق ارایه اموزش های نوین بتوانیم جریان سازی های فصلی ودائمی درزمینه های مختلف راداشته باشیم ومن ازهمین جادست یاری واستمدادبه سوی همگان دراز میکنم وامیدوارم آموزش وپرورش استان وبویژه مدیریت های نواحی شیرازهم دراین خصوص بیشترین همکاری هارامثل گذشته باماودیگر مجموعه های سپاه فجرفارس داشته باشند. درادامه آقای مهندس باقری وخانم مهندس جا وید از کارشناسان مطرح سازمان فضای مجازی سپاه فجرفارس به ارائه دیدگاههاونقطه نظرات؛طرح هاوبرنامه های اجرایی وآموزشی خودزرزمینه سوادرسانه،شناخت شبکه های مختلف اجتماعی،فضای مجازی،جنگ نرم و... پرداخته وسپس سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی فعال فرهنگی ورسانه (مشاور رسانه ای رییس سازمان بسیج فرهنگیان فارس )نیز با تاکید بر مهمترین شاخصه هاونیازهای روز جامعه فرهنگیان پیشنهادات خود را جهت عملیاتی کردن مصوبات و تصمیمات این جلسه ومفادتفاهم نامه های بینابین سازمان بسیج فرهنگیان فارس وسازمان فضای مجازی سپاه فجرفارس مطرح نمود.نام:
ایمیل:
* نظر: