آخرین اخبار
کد خبر: ۱۲۶۱۵۷
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
فرماندە نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق می‌گوید: زمانی کە داعش بە اربیل نزدیک شد، اولین کسی کە بە یاری ما آمد حاج قاسم سلیمانی بود و کمک‌های سردار به پیشمرگه‌ها هرگز فراموش نخواهد شد.کمکهای سردار سلیمانی به پیشمرگه ها فراموش نشدنی است

 در آستانە سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرماندە نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم، سرداری شجاع کە با ظهور داعش در عراق بە همراه مشاوران نظامی، خود را برای کمک بە ارتش، مردم عراق و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان، بە کشور همسایە رساند و از هیچ کمکی دریغ نداشت.

اگرچە پیشتر و در زمان مبارزە کُردها با رژیم بعث عراق، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای حاج قاسم سلیمانی بە کُردها کمک رسانده بودند و اسلحە و مهمات مورد نیاز برای مقابلە با جنایات صدام را بە کُردها می‌دادند اما در جنگ با تروریست‌های داعش، ایران بسیار مستحکم و قوی وارد میدان مبارزە شد و حتی سردار بزرگی همچون سردار قاسم سلیمانی خود مستقیم بە جبهه‌های نبرد با تروریست‌ها رفت.

زمانی کە داعش خطری برای تمامیت ارضی عراق محسوب می‌شد و بە مرزهای اربیل، دهوک و کرکوک رسید، این ایران بود کە با فرماندە حاج قاسم سلیمانی بە صف نیروهای پیشمرگه کُرد پیوست و رهبری عملیات دفع خطر داعش از سر مردم کُرد عراق را بر عهدە گرفت.

برای اطلاع بیشتر از نقش و تأثیر ذکاوت نظامی و شجاعت حاج قاسم سلیمانی در تغییر موازنەهای جنگی داعش در عراق و اقلیم کردستان، خبرنگار مهر با سرتیپ «سرباز محمد امین حسین» فرماندە نیروهای پیشمرگه اتحادیە میهنی در شنگال در زمان حملە داعش، بە گفتگو نشستە است کە مشروح آن در ادامه می‌آید.

*شبی کە داعش بە دروازەهای اربیل رسید، مسئولین اقلیم کردستان عراق از ایران درخواست کردند بە یاری آنها برود، نیروهای ایرانی بە سرپرستی حاج قاسم سلیمانی با سرعت خود را بە اقلیم کردستان رساندند و مقدار زیادی اسلحە و مهمات بە سنگرهای پیشمرگه رسید، شما از جزئیات این شب سخت، چە می‌دانید؟

من آن شب در شنگال بودم، زمانی کە تروریست‌های داعش بە مرزهای اربیل، کرکوک و دهوک نزدیک و نزیکتر می‌شدند و مسئولین حکومتی و نظامی اقلیم کردستان مضطرب و نگران بودند، هیچ نیروی خارجی و هیچ کشوری برای یاری رساندن فوری بە اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه اعلام آمادگی نکردند بە غیر از جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی. ایران اولین کشوری بود کە اعلام آمادگی کرد و با ارسال سلاح و اعزام مشاورین نظامی به سرپرستی شهید حاج قاسم سلیمانی خود را بە سنگرهای پیشمرگه های کُرد رساند. حاج قاسم فوراً بە یاری پیشمرگه ها آمد و برای اقلیم کردستان اسلحە و مهمات مورد نیاز برای دفع خطر داعش آوردە بود. ایشان در همە جبهه‌های نبرد عراق علیە داعش چە در اقلیم کردستان و چە در نقاط دیگر کشور عراق حاضر می‌شد. در مورد آن شب سخت هم مسئولین اقلیم کردستان بارها در مصاحبە های خود از کمک فوری و تأثیرگذار ایران و حاج قاسم سلیمانی تشکر کردەاند.

*حاج قاسم چگونە بە نیروهای پیشمرگه کمک می‌کرد؟

حمایت و کمک حاج قاسم در دو مرحلە بود، اول اینکە حملات تروریست‌های داعش را متوقف کنیم و مرحلە دوم کمک کردند کە بە آنها ضربە بزنیم و مناطقی را کە از دست دادە بودیم بازپس بگیریم.

شهید سلیمانی مانند یک پیشمرگه در سنگرهای نبرد علیە داعش می‌جنگید، ایشان مانند یک نیروی عراقی در جبهه‌های مبارزە علیە تروریست‌های داعش تلاش می‌کرد و خود را جدا از مردم عراق و مردم اقلیم کردستان نمی‌دانستند.

البتە این را هم باید گفت؛ این اولین بار نبود کە حاج قاسم بە مبارزان عراقی و نیروهای پیشمرگه کُرد کمک کند، سابقە همکاری ما با ایران و حاج قاسم سلیمانی مربوط بە دهه‌های هشتاد و نود میلادی و جنگ با رژیم صدام است. ایشان برای کُرد و عراقی‌ها شناختە شدە هستند.

*نیروهای پیشمرگه کُرد حاج قاسم را چگونە توصیف می‌کنند؟ کُردهای عراق بیشتر ایشان را بە چە می‌شناسند؟

ارتباط نیروهای پیشمرگه با حاج قاسم خیلی خوب بود. در تصاویری کە از جبهه‌های نبرد و سنگرهای پیشمرگه ها منتشر شدە است، می‌بینید کە چگونە نیروهای کُرد با این ژنرال بلند پایە ایرانی دوست و رفیق هستند. کُردها ایشان را مردی سادە و بی آلایش، شجاع و نترس و باتجربە جنگی می‌دانند. هیچ وقت کُرد عراق و بە ویژە پیشمرگه ها حاج قاسم سلیمانی را فراموش نمی‌کنند. ایشان خود را در دل مردم کُرد عراق و پیشمرگه ها جای دادند و بخشی از تاریخ مبارزات کُردها علیە تروریست‌های داعش بە اسم ایشان نوشتە خواهد شد.

اگرچە حاج قاسم سلیمانی شهید شدند و این پاداشی برای شجاعتشان بود. اما کُردها از شهادت مردی کە داعشی ها با شنیدن نام وی می‌لرزیدند، بسیار ناراحت شدند. ما حاج قاسم و کمک‌ها و تجربیاتی کە در اختیار نیروهای پیشمرگه گذاشتند را هرگز فراموش نمی‌کنیم. کُردها بە همە کسانی کە یاریشان دادەاند وفادار خواهند بود.

*آیا نیروهای ایرانی برای پیشمرگه ها سلاح و مهمات ارسال می‌کردند؟

بلە در چندین مرحلە، زمانی کە داعش از مرزهای سوریە وارد عراق شد و چندین شهر و ناحیە را تصرف کرد، نیروهای عراقی و نیروهای پیشمرگه هیچکدام آمادە نبودند. عراق دچار یک بحران شد و چیزی نماندە بود کە فاجعە عظیمی رخ بدهد.

نیروهای ایرانی با سرپرستی فرماندە قدس بلافاصلە برای ما اسلحە و مهمات بسیار خوب و کافی فرستادند. اگر این کمک‌ها نبود معلوم نبود چە بر سر عراق می‌آمد. در مرز موصل توپخانە ایران وارد عمل شد و داعشی ها را بمباران کرد و اجازە نفوذ بیشتر و آمدن بە سوی شمال عراق را بە داعش نداد.

در عملیات بازپسگیری سد موصل هم ایرانی‌ها نقش بسیار تعیین کنندەای داشتند و با تلاش آنها سد موصل از دست داعشی ها خارج شد. ایران تا شکست داعش در کنار عراقی‌ها بود و عقب نشینی نکرد و واقعاً هم در صحنە بود.

*بە عنوان یک فرماندە عالی رتبه نظامی، نقش حاج قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی را در شکست دادن داعش در عراق و بە ویژە عملیات آزادسازی آمرلی و شنگال (سنجار) چگونە می‌بینید؟

نیروهای سپاه قدس در شنگال، آمرلی، مخمور، گویر، گرمیان، خانقین و جلولا و اربیل در کنار نیروهای پیشمرگه و نیروهای ارتش عراق با داعش مبارزە کردند اما در عملیات آزادسازی آمرلی و جلولا حاج قاسم سلیمانی و نیروهای ایشان بسیار نقش تعیین کنندە و مهمی داشتند.

در جریان آزادسازی آمرلی من در شنگال فرماندە نیروهای پیشمرگه بودم و با بی سیم و تلفن با فرماندهان دیگر در ارتباط بودیم. بە ما گفتند کە خود حاج قاسم سلیمانی اینجا در سنگر نیروهای پیشمرگه حضور دارد و خود ایشان مستقیماً وارد جنگ شدە است.

البتە بسیار کم هستند فرماندهان اینچنین سادە و از جان گذشتە، با این رتبە عالی نظامی کە خود مستقیم در یک کشور دیگر، برای مبارزە با تروریسم، در جنگ شرکت کنند.

*شما از نزدیک حاج قاسم سلیمانی را دیدید؟

من در طول جنگ با داعش در شنگال (سنجار) و زومار و ربیعە بودم. من از نزدیک حاج قاسم سلیمانی را ندیدم، زمانی کە ایشان بە شنگال آمدە بودند من در ناحیە دیگری حضور داشتم اما دیگر فرماندهان پیشمرگه کە با ایشان جلسە داشتند، همیشە از سادگی و فروتنی سردار حاج قاسم سلیمانی صحبت می‌کنند.

نام:
ایمیل:
* نظر: