دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
berooz
۱۶:۲۰:۴۰
کد خبر: ۷۳۹۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۱
حجت الاسلام محرابی:
بصیرت، بینش سیاسی، حسن خلق، رفق ومدارا، انتقادپذیری ضرورت هرحرکت اجتماعی هست.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بسیج طلاب ، فرمانده پایگاه مقاومت نخبگان و اساتید سازمان بسیج طلاب فارس، اخلاق را حلقه مفقوده در انتخابات بیان کرد.
وی بیان نمود: بااندک تاملی براموزه های دینی همه ادیان انچه به عنوان عصاره انگیزش وپردازش تبلیغی وهدایتی انها استخراج میشودوازاین ره یافت متصورمیشود تکریم عزیزترین مخلوق نظام جهان تکوین وتشریع یعنی انسان است همان گوهرگرانبهایی که حضرت حق درتعریف ملکوتش میفرماید ای انسان همه چیز را برای تو خلق کردم وخودت را برا خودم لحظه ای تامل مخاطب من انسانی است که رنگ خدایی دارد وموردتکریم خالق
،نگاه اخلاقی اقضاء می کند اول اسلام را معنا کنیم پس ازآن مبانی اسلام را،تفسیراسلام دریک جمله کوتاه عبارت است ازتسلیم دربرابرحق (الاسلام هوالتسلیم) مسلمان کسی است که درعقیده واخلاق وعمل تسلیم حق باشد پس اساسی ترین تفسیراسلام مبنای حق وعدل می باشد دراین تفسیرکه شیوه سدید وطریق می باشد انگیزه های فردی وگروهی وحزبی وسلیقه های فردی ونگاهای قومی جهت دهنده نیست بلکه ملاک ارزشهای انسانی است

فرمانده پایگاه اساتید و نخبگان افزودند:
همه تلاش های انسان موحد ومسلم برمبنای حق ودرجهت آرمانهای حق خواهی وگفتمان حقیقت جویی است واگربرسردوراهی خودوخدا  ومنفعت وعدالت ودنیاودین قرارگیردقطعا. خداوعدالت ودین را انتخاب میکند شیوه همه انبیاءوعدالت خواهان وآزادمردان رهیده اززخرف دنیا این بوده است واگرکمترموفق به تشکیل حکومت ویا تداوم آن شدند نگاه متفاوتشان با انسان های فرصت طلب ومنفعت طلب بوده که آنها حکومت را برای حق می خواستندودیگران حق را برای حکومت وچه زیبا امام علی (ع) می فرماید مردم بدانند تحقق وتداوم حکومت برمبنای شیوه انبیاءالهی .ارتباط مستقیم با زمینه های حق طلبی درمردم دارد

انتخاب احسن
جهت تامل درانتخاب وشیوه های رفتاری خود دونمونه ازروش پیامبراسلام(ص)وسیره علی (ع) رامطرح میکنم که تسلیم حق بودن شعورمیخواهدنه شعاروتظاهروبصیرت میخواهدنه جلالت مقام وپست
درجنگ بدرکه از نخستین جنگهای اسلامی است وپیامبرفوق العاده نیازمند به نیرووجنگجوبود پیش ازشروع جنگ درمحلی به نام عقیق شخصی موسوم به خبیب بن یساف که رزمنده ای دلیروشجاع وباتجربه بود با دوستش به نام قیس "درحالی که غرق درتجهیزات جنگی بودند به پیامبررسیدند پیامبرازآنهاپرسید که براچه امده اید ؟خبیب پاسخ داد که به خاطرخویشاوندی وهمسایگی وغنایم احتمالی آمده ایم پیامبرفرمودکسی که آیین وعقایدمارا قبول نداردنباید همراه ماباشد!خبیب ازپاسخ پیامبرسخت شگفت زده شده بود که چرا درچنین وضعی پیامبریاری وهمراهی آنها را نمی پذیرداصرارکرد پیامبرکه ملاک انتخابش را فقط نگاه توحیدی اش مشخص میکرد پاسخ داد( اسلم ثم قاتل )اسلام بیاور سپس بجنگ!سوال ایا تفاوتی بین روش امروز خودبا شیوه پیامبرمی بینیم فتامل یا اولی الابصار

 محرابی در ادامه گفت:شاهد مثال ها شاید برای هرکسی که دارای  کمترین شعورسیاسی واجتماعی باشد قابل هضم نباشد که کدام سیاستمداردرحساس ترین لحظات سیاسی خود می تواندازاین فرصت ها بگذرد اری فقط پیامبرومشائین پیامبرکه خواهان حق وحقیقت هستند چنین انتخابی دارند والا درنگاه مادی هدف وسیله را توجیه می کندبگذارم وبگذرم وازسیره امام متقین علی (ع) بنگارم که هنگامی که مردم دنیاطلب ازاطراف امام پراکنده شدند وبسیاری ازافراد سرشناس به معاویه پناه بردند گروهی ازیاران امام که ادامه این وضع را برای تداوم حکومت اوخطرناک می دیدند خدمت حضرت رسیدند وپیشنهاد کردند که سهم بیشتری ازبیت المال را به اشراف اختصاص دهد وامتیازات بیشتری برای مردم عرب درمقایسه با ایرانیان وعجم قائل شود وباپرداخت پول وامکانات به جذب افراد بپردازد این پیشنهاد که ازسردلسوزی دوستان هست ازنظریک سیاستمداررسمی که معتقد است هدف وسیله رامباح می کندپیشنهادصدصدرددرست ومنطقی؟ولی ازنگاه اسلام وامام علی (ع)پیشنهادی غلط وغیرقابل قبول چون حق برپایه باطل ودرسایه ظلم تقویت میشود این بود که امام با صراحت تمام فرمود :اتامرونی ان اطلب النصربالجور

ایاازمن می خواهید که پیروزی را درسایه ظلم طلب کنم !!!لاوالله لاافعل نه والله چنین نخواهم کرد

سپس محرابی ادامه دادند: فضای حاکم برفعالیت های انتخاباتی بایددرچارچوب قانون واخلاق اسلامی و تاسی ازگفتمان همدلی وهمزبانی مقام معظم رهبری تعریف شود نخستین اصل ازاصول اخلاق شرح صدراست شرح صدراسلامی به معنای امادگی قلب برای پذیرش حق برخلاف شرح صدرغیراسلامی یعنی امادگی قلب برای نپذیرفتن حق شک نداشته باشیم به تعبیرامام صادق (ع)  هنگامی که خداوند خیرکسی رانخواهد اورابه خودوامی گذاردسینه اش سخت تنگ می شودودرنتیجه اگراحیانا حقی هم برزبانش جاری شود دلش نمی تواند آنرا باورکند
بصیرت، بینش سیاسی، حسن خلق، ورفق ومدارا، انتقادپذیری ضرورت هرحرکت اجتماعی هست بصیرت وبینش سیاسی درنتیجه شرح صدرحاصل میشود علاوه براینکه برخودسازی نقش اساسی دارد درجهت دهی وتصحیح برخوردهای اجتماعی موثراست باکم حوصلگی وتعجیل وتخریب وتضعیف نمی توان درمیدان های حساس اجتماعی قدم گذاشت
حسن خلق یکی دیگرازاثارشرح صدراست تنهاافرادباظرفیت می توانند خوش اخلاق باشند حسن خلق به معنای زیبای روان درکنارزیبایی اندام است که تعبیربه حسن خلق به فتح خ وحسن خلق باضم خ شده است لازمه کاراجتماعی وجمعی اخلاق نیکواست با تندی وتیزی کارپیش نمی رود روایات وایات ما تاکیدداردنداگرمیخواهید افراددیگررابه استخدام دراوریدبهترین روش اخلاق نیکوهست پیامبرچگونه توانست ازمردم تندخووپراکنده امتی واحدبسازد
رفق ومدارا ازخصوصیات اخلاقی است کارجمعی روحیه انعطاپذیری می خواهدمداراهست که سلیقه ها ی گوناگون وافکارواحساسات متضادرادریک جهت هدایت می کندبعضا مداراباچندچهره بودن وگاها سازشکاری خلط مبحث میشود درحالی که امام علی(ع) می فرماید :سرسیاست به کارگرفتن رفق است درتعبیردیگرمی فرماید :سیاست مبتنی بررفق تیزی شمشیرمخالفت مخالفان را کندمی کند وچنین سیاستی را موهبت الهی برشمردند.
نام:
ایمیل:
* نظر: