جلسه شورای راهبردی

درابتدا جلسه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغاز شدوبعدازآن سرگرد کریمی جانشین ناحیه مقاومت بسیج خنج ضمن عرض خیرمقدم خدمت همه ی اعضاء ، مسائلی درمورد امریکا وحضور آنان درمنطقه ودیکتاتور های دست نشانده غرب مخصوصا امریکا که حکومت می کرده اند ومنقرض شده اند، مطرح نمودند.

درادامه وظایف کارگروه ها رامشخص ومسئولین آنها را به بقیه اعضا معرفی نمودند ومقرر شد هرکارگروه 6تا 8 جلسه درماه تشکیل وگزارشات آن رابصورت مستند ومستدل ارائه نمایند.


جلسه شورای راهبردی

 درپایان حجه الاسلام والمسلمین حاج آقا صفایی امام جمعه محترم شهرستان خنج درمورد اهمیت و راهکارهای شورای راهبردی سخنانی گفتندواشاره داشتندبه اینکه طوری تصمیم گیری شود که مصوبات اینگونه جلسات عملیاتی گردد وخروجی مثبتی داشته باشد.

جلسه شورای راهبردی