حوزه بسیج کارمندی حجت ابن الحسن (دانشگاه شیراز)
غبار روبی گلزار شهدا
به گزارش تنویر سازمان بسیج کارمندان فارس  : غبار روبی گلزار شهدا توسط بسیجیان حوزه بسیج کارمندی حجت ابن الحسن (دانشگاه شیراز) 

غبار روبی گلزار شهداغبار روبی گلزار شهداغبار روبی گلزار شهداغبار روبی گلزار شهدا