گزارش تصویری
بازدید 150 بسیجی استان یزد از پایگاه شهید سجادیان حوزه 3 امام حسین (ع)