به میزبانی سپاه بقیه الله شیراز برگزار شد:
مراسم غباروبی گلزار شهدای شیراز