دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی
بنام خدا
جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی فارس با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدار کردند.
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی
دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با جمعی از اساتید، پرسنل و اعضاء بسیج جامعه پزشکی