در راستای توامند سازی مسئولین بازرسی صورت گرفت:
برگزاری اولین جلسه آموزشی و هماهنگی مسئولین بازرسی رده های ناحیه
در راستای اجرای برنامه سال و تحقق اهداف عالیه بسیج ، به همت معاونت بازرسی ناحیه و به میزبانی حوزه دو بسیج، نخستین جلسه آموزشی و دوره ای مسئولین بازرسی حوزه های برادر با رعایت موازین بهداشتی برگزار گردید.
در این جلسه که با کلام الله مجید آغاز گردید، فرمانده حوزه دو بسیج ضمن خوش آمدی گویی به حضار و خصوصا مسئول محترم بازرسی ناحیه، معاونت بازرسی را قلب تپنده فرماندهی ناحیه و تصفیه کننده خون سازمان دانستند که لازمست مستحکم و با توان بالا به اجرای کار پرداخته و در همه رده های طولی با اقتدار فعالیت نماید.
سپس سروان زارع مسئول محترم بازرسی ناحیه، با تقدیر از حضور همه اعضای جلسه، دستورکار جلسه را بیان داشته و ضمن شرح وظایف کلی، به صورت مفصل به بیان چرخه انتصابات و وظلیف قانونی معاونت های بازرسی در حوزه اشاره داشتند که اگر کوچکترین خللی در این عرصه روی دهد کل سازمان را درگیر خواهد کرد.
ایشان با اشاره به اهمیت انتصابات و گزینش صحیح مسئولین با توجه به تعهد و تخصص خاص هر مسئولیت به مسئولین بازرسی حوزه ها تاکید کردند که با هدایت و راهنمایی فرماندهی حوزه استعداد را شناخته و آنها را به چرخه انتصابات وارد نمایند. پس از ورود نیز لازمست که همواره تظارت و بازرسی از عملکردها صورت گرفته تا از خطای احتمالی جلوگیری شود.
برگزاری اولین جلسه آموزشی و هماهنگی مسئولین بازرسی رده های ناحیه

برگزاری اولین جلسه آموزشی و هماهنگی مسئولین بازرسی رده های ناحیه