مسئول بسیج فرهنگیان شهرستان آباده خبر داد:
ضدعفونی کردن مدارس آباده برای بازگشایی مجدد توسط بسیج فرهنگیان آباده
به گزارش روابط عمومی بسیج فرهنگیان آباده تعدادی از مدارس این شهرستان به همت بسیج فرهنگیان شهرستان ضد عفونی شدند.
این ضدعفونی با هدف بازگشایی مدارس انجام شد و همچنان ادامه دارد.

ضدعفونی کردن مدارس آباده برای بازگشایی مجدد توسط بسیج فرهنگیان آباده