جلسه حلقه صالحین شهید الهی شهرستان قرآنی استهبان
به گزارش روابط عمومی بسیج فرهنگیان فارس، جلسه حلقه صالحین شهید الهی شهرستان قرآنی استهبان در ایام مبارزه با ویروس کرونا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

جلسه حلقه صالحین شهید الهی شهرستان قرآنی استهبان