سازمان بسیج فرهنگیان فارس
معلم، انسانی شش ساحتی است که تمامی شئون تربیت را به موازات هم رشد می دهد
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج فرهنگیان فارس، دکتر ناصر جوکار مسئول سازمان بسیج فرهنگیان فارس، در حاشیه بازدید از کانون بسیج فرهنگیان شهرستان های نیریز، استهبان و سروستان ضمن حضور در ادارات آموزش و پرورش این شهرستان ها، با رئیس، معاونین و اعضای شورای اداری آموزش و پرورش این شهرستان ها دیدار و سخنرانی کرد. وی در فرازی از مطالب گفت: معلم دردمند مختصاتی دارد، از جمله اینکه؛ او مجاهد آتش به اختیاری است که می کوشد همواره فاصله میان مدینه فاضله و مدینه جاهله را روزبه روز کمتر کند. ایشان از طریق حفظ هسته دین و تجدید پوسته آن به اقتضای دوران، به سعادت دنیا و پس از مرگ می اندیشد و با تقویت بعد دانشی، از تربیت بعد بینشی دانش آموز غافل نمی ماند. بنابراین معلمان نیز همچون تمامی مشاغل تبدیل به دو گروه مومن به حقیقت و منکر به حقیقت می شوند، چرا که ما هیچ انسان غیر معصومی نمی یابیم که تقسیم بر ۲ نشود. هر انسانی یا متعهد به حقیقت است یا متعهد به منافع خود، چه این انسان روحانی باشد، چه معلم، چه نظامی و چه.... 

*معلم زیبا یعنی انسان خمینی (ره)*

لذا باید گفت، معلم زیبا یعنی انسان خمینی(ره). او انسانی شش ساحتی است که تمامی شئون تربیت را به موازات هم رشد می دهد و از رشد کاریکاتوری دانش آموز جلوگیری می کند. کما اینکه ابن باجه در رساله اتصال خود می گوید؛ معلم، باید کار دو جماعت را کساد کند؛ پزشکان و قضات. به راستی اگر نرخ سلامتی و امنیت جامعه از طریق تربیت صحیح بالا رود، این اتفاق دست یافتنی است، چرا که سهم نهاد رسمی و عمومی تعلیم و تربیت بس سترگ است. در عصر پست مدرنی که مهمترین مولفه آن را تربیت سکولار، پایان اتوریته انبیا تعریف می کند، رسالت معلم انقلابی بس گراسنگ است. لذا هر فعل معلم زیبا نسبتی تام دارد با "هوالحق"، چرا که جمال معلم را در کمال معلم می بینم و به حقیقت معلم زیبا، رساله عملیه سند تحول بنیادین و نفس سند تحول، رساله نظری و تئوریک نظام تربیتی ماست. 

معلم، انسانی شش ساحتی است که تمامی شئون تربیت را به موازات هم رشد می دهد

دکتر جوکار با بیان اینکه "ما نمی خواهیم بگوییم که معلم زیبا بی خطاست، بلکه می خواهیم اذعان کنیم که معلم الهی کسی است که ضریب خطای او از دیگران کمتر است"، ادامه دادند: معلم بزرگترین عبادت را تربیت دانش آموز دانسته و دانش آموز را انسانی می بیند که صرفأ از آگاهی کمتری برخوردار بوده و قدرت بدنی کمتری دارد، نه آنکه در انسانیت کم برخوردار است. او اهل خودسوزی و روشنی بخشی است، نه دگر سوزی و دود افشانی. بنابراین شرط ورود به باشگاه معلم زیبا، صرفا داشتن مدرک تحصیلی و اطلاعات نیست، هر چند که شرط لازم می باشد، چرا که هر معلمی باید عالم باشد ولی هر عالمی الزاما معلم نیست. معلم زیبا نه از ارتقا عقل معاش و نه عقل معاد دانش آموز غافل نمی شود و هرگز اجازه نمی دهد در ذهن دانش آموز، حکومت دینی، نقطه مقابل حکومت عقلی و تجربی آرایش بگیرد که آن دو را مکمل و لازم و ملزوم هم می داند. 

معلم، انسانی شش ساحتی است که تمامی شئون تربیت را به موازات هم رشد می دهد

معلم زیبا، از تاریخ نیمه جعلی علم، اعاده حیثیت می کند و هرگز مبدا علم را نیوتن و به زمین افتادن سیب نمی داند، چرا که می داند برگ های اول تاریخ علم کنده شده و از آنجا که برنده ها تاریخ علم را نگاشته اند، این تاریخ را از ته به سر نوشته اند تا روح خودآگاهی از دانش آموز شرقی سلب شود. لذا معلم زیبا ممکن است خطا هم  بکند، اما به یقین خطای او نه خیانت که خطای معرفتی است. معلم در تراز به حقیقت فعالترین کانون مفهوم سازی برای انقلاب بوده و همانا ایشان یک دعوت زنده است، نه یک سنت مرده. 

معلم، انسانی شش ساحتی است که تمامی شئون تربیت را به موازات هم رشد می دهد

و اما معلم کم کارآمد نیز مختصاتی دارد؛ قطعا صدمات چنین معلمی بیش از خدمات اوست، چرا که اگر اولین گام سلطه بر یک ملت را تصرف آموزش و پرورش بدانیم، او تسهیل گر عملی این تسلط است. معلم کم کارکرد یعنی معلم خنثی و بی طرف و تماشاگر که در اردوگاه دشمن دوست مأوا گرفته و با این عمل خود، توجیه گر فساد است. معلمی که توجیه گر فساد باشد یعنی ریختن سم کشنده در ظرف طلا و تعارف به دانش آموز. لذا هر چند ظرف وجودی معلم از جنس طلاست، اما ریختن ماده در این ظرف موضوعیت دارد و نه نفس ظرف مطلا. باید اضافه کرد که تمام مسئولین، از صدر تا ذیل یا خادمند و یا خائن و شق سومی متصور نیست. اگر به رسالت خود به نیکی عمل کنند در سلک شهیدان زنده، زاهدان شب و شیران روز اند و اگر خدای نخواسته در ماموریت و مسئولیت خود کوتاهی کرده و به بیت المال تعرض و قاصر و مقصر باشند و اعتقادات دانش آموز را تبخیر و به یغما ببرند، جای دارد نام آنان را در ردیف جنایتکاران تاریخ ثبت کرد.