رزمایش کمک مومنانه
نخستین مرحله رزمایش همگانی کمک مومنانه در اوز آغاز شد