بازنشستگان ارتش(آجا) در فارس داوطلب عضویت در بسیج شدند
بنا به گزارش مسئول بسیج پیشکسوتان سپاه فجر طی جلسه ای که بمنظور عرض تبریک با امیر بازنشته ابوطالبی درنهم تیر ماه جاری برگزار گردید،ضمن عرض تبریک به میمنت حسن انتخاب ایشان بعنوان مدیر کانون بازنشستگان ارتش در فارس،توسط رئیس بسیج پیکسوتان استان فارس از وی به منظور همکاری و عضویت در بسیج دعوت بعمل آمد که با استقبال حضار در همان جلسه رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان ارتش در فارس داوطلب عضویت در بسیج شدند ودر مورد بقیه بازنشستگان آجا در فارس نیز ثبت نام آغاز گردید.