کلیپ | فجر مهدوی (اختصاصی هیات رزمندگان)
بسیج مداحان فارس :کلیپ | فجر مهدوی (اختصاصی هیات)